Kiss 98 : Výherní řád

Rádio online Studio online

Právě hraje:

KARMA
SEDEM DANA

Playlist > Napište nám >

Herní řád - pravidla soutěží rádia Kiss 98

Chcete-li se zúčastnit našich soutěží, přečtěte si nejdříve pozorně náš "Herní řád - pravidla soutěží", děkujeme!

Organizátor soutěže:

RADIO UNITED SERVICES s.r.o.
se sídlem Říčanská 2399/3, Praha 10 Vinohrady, 101 00
IČ: 291 31 863
spisová značka: C 202501 vedená u Městského soudu v Praze
pobočka Rádio Kiss 98, Říčanská 2399/3, Praha 10 Vinohrady
(dále jen „Organizátor“)

 1. Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem:
  Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.
  V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.
  Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.
  Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.
  Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.
  Jeden soutěžící se může stát výhercem soutěží na každé rozhlasové stanici, pro kterou Organizátor soutěže pořádá maximálně 1 x za 30 dní.
  Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry jsou nepřenosné.
 2. Předání výhry/výher:
  Všechny výhry (včetně peněžitých výher) budou výherci předány v sídle Rádia Kiss 98, Říčanská 2399/3, Praha 10 Vinohrady v termínu a čase dohodnutém s kontaktní osobou pověřenou Organizátorem soutěže ke zpracování výher (telefon 267 009 800), nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Výdej výher v sídle Rádia je možný ve všední dny od 9.00 do 17.00 hodin. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne výhry.
  V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.
  Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud se tak po domluvě s výhercem stane, není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky a výherce nemá nárok na náhradní výhru.
 3. Uveřejnění pravidel soutěže:
  Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.kiss98.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže.
 4. Oprávnění organizátora soutěže:
  Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže.
  Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád a/nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.
  Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

 

Dne 6.12.2013

Ing. Lada Hrochová – generální ředitelka

14:00
19:00

Právě vysílá:

Martin Hovorka
Kiss Aktiv víkend (14-19)

Následuje: DISKOPŘÍBĚH

Hudební tipy

Která je ta nejlepší pecka pro vaše uši? Váš hudební vkus nás zajímá! Hlasujte pro svého favorita.

 1. 1MR. PRESIDENT
  I Give You My Heart
 2. 2ACE OF BASE
  Travel To Romantis
 3. 3DJ BOBO
  Let The Dreams Come True
 4. 4TWENTY 4 SEVEN
  Take Me Away
 5. 5CULTURE BEAT
  Mr. Vain